AGÊNCIA PROIFES

Elenize Silva – XVI Encontro Nacional do PROIFES Federação

TV PROIFES

Elenize Silva – XVI Encontro Nacional do PROIFES Federação

Elenize Silva, do SINDPROIFES-Sindicato fala sobre suas impressões do XVI Encontro Nacional do PROIFES-Federação, realizado de 4 a 7 de novembro, de forma virtual.

#XVIEncontroNacionalPROIFES

Notícias Relacionadas

Agência Proifes

Notícias Relacionadas

Agência Proifes

Menu